„Let's try and make our honest efforts a success in an honest way...” (Ferenc Deák)


Jogi nyilatkozat / Felhasználási feltételek

Ön, mint Felhasználó a tananyag tartalmához való továbblépéssel, annak megnyitásával, azaz használatának megkezdésével, az "Elfogadom" gombra való kattintással elfogadja, kifejezetten tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi nyilatkozatot és az alábbiakban részletezett felhasználási feltételeket, illetve azokhoz jóváhagyólag hozzájárul.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen tananyag a Transparency International Magyarország Alapítvány (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30, Képviseli: Alexa Noémi ügyvezető igazgató; a továbbiakban: „Licencadó” vagy „TI”) szellemi alkotása, amely szerzői jogi védelem alatt áll. Ennélfogva a tananyag tekintetében eltérő megjelölés hiányában a szerzői jogok jogosultja a TI.

A tananyag olvasására, használatára kizárólag csak az a Felhasználó jogosult, aki a Licencadótól személyre szóló hozzáférési, használati jogot kapott, amelynek módja és mértéke – a felek közötti eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a jelen nyilatkozatban kerül meghatározásra. Licencadó felhasználói jogokat biztosít a tanagyag vonatkozásában, azonban szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogairól nem mond le, azokhoz fűződően a jövőben is fenntartja teljes körű önálló rendelkezési jogát.

Licencadó fenntartja a jogot, hogy a tanagyagot egyoldalúan módosítsa, bővítse, továbbfejlessze. Erre tekintettel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tananyag tartalma és felülete a jövőben módosulhat.

A tananyag bármilyen formában történő lemásolása, illetve annak harmadik személyek számára történő átadása, továbbítása, vagy hozzáférhetővé tétele nem megengedett. A Felhasználó tehát nem jogosult sem a tananyag átdolgozására, sem (akár informatikai, akár grafikai, akár bármely más szempontból történő) módosítására, sem annak egészének vagy bármely részének másolására vagy terjesztésére a Licencadó kifejezett írásbeli hozzájárulása hiányában.

A Felhasználó felhasználási jogát – belépési nevét, jelszavát, hozzáférési kódját – sem ruházhatja át harmadik személy számára. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a tananyag használatához szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely belépési nevének és jelszavának felhasználásával valósult meg.

A Felhasználó tudomásul veszi, és beleegyezik abba, hogy kártalanítja a Licencadót, amennyiben a jelen feltételeket megszegi, és a szerzői jog jogosultjának szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát megsérti, illetve amennyiben a Licencadóval szemben a tananyag vonatkozásában bármilyen jellegű jogsértést követne el.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tananyag szövege tájékoztató és nem tanácsadási céllal készült. A TI a tananyagban foglaltakkal kapcsolatos, valamint annak felhasználásából eredő, az abban foglalt információra vagy adatra alapított egyes döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért való bármiféle felelősségét kifejezetten kizárja.

A fentieken túlmenően a TI felhívja rá a figyelmet, hogy tananyag használata önkéntes, azt a Felhasználó a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a TI nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A tananyag ideiglenes elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a TI kizárja.

A fentieken túlmenően a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a tananyag használatával kapcsolatban a magyar jog rendelkezései az irányadók, az esetleges jogviták eldöntésére a magyar bíróságok joghatósága kerül kikötésre, a vitás kérdés eldöntésében az illetékes magyar bíróság jogosult eljárni.